אסיפה כללית שנתית ובחירות למוסדות העמותה

  1. סיכום ישיבת הנהלה 23-01-22
  2. הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית של קהילת שייטי הכרמל לשנת 2022.
  3. האספה הכללית תתקיים ב-03/03/2022 במוזיאון חיל הים.
  4. מוזמנים: חברי קהילה ובני זוג.
  5. לכל חבר קהילה יש קול אחד בהצבעת מוסדות העמותה.
  6. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה, היה מנין זה בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם מספר הנוכחים פחת במהלך הישיבה.
  7. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים האסיפה בשעה אחת יותר מאוחר ותהייה חוקית בכל מספר משתתפים כאמור בהזמנה זאת לאסיפה השנתית.

לוח זמנים:

להלן קישור לסיכום ישיבת ההנהלה שאישרה את הדוחות והמצע לתקציב 2022, כולל תמצית המצגת הכספית והתקציבית.

מצגת אסיפה כללית לסיכום 2021

מוזיאון ההעפלה וחיל הים, דרך אלנבי, חיפה, ישראל