ליגת החורף הצפונית – 2024


דגמים מוזמנים

מועד התחרויות

 1. יום שישי, 02/02/2024, אות התראה ראשון 10:00
 2. יום שבת, 09/03/2024, אות התראה ראשון 10:00. שיוט לחותרים.
 3. יום שישי, 15/03/2024, אות התראה ראשון 10:00.
 4. יום שבת, 13/04/2024, אות התראה ראשון 10:30 שיוט לזכר אמיר רוסו, טקס אזכרה ימי יתקיים בשעה 10:00 באזור הפולינום
 5. יום שבת, 4/05/2024, אות התראה ראשון 10:00, שיוט לזכר איציק מימרן

לכל תחרות נקבע תאריך חלופי, בשבוע שלאחר התאריך המקורי באותו יום (שישי או שבת), במקרה של ביטול. הודעה פרטנית תופיע באתר האינטרנט של הקהילה.

עלות:

הרשמה מוקדמת הינה חובה ומהווה הסכמה על הסרת אחריות המארגנים. מפרשית שלא השלימה את דרישות ההרשמה, כולל תשלום, לא תורשה להתחרות.

טופס רישום

  דגם הסירה*
  ORCעממי
  ORC הינה קטגוריה לבעלי תעודת ORC בתוקף בלבד (כמפורט בהזמנה לתחרות)


  עלות הרישום לכלי שיט של חבר קהילה הינה 200 ש"ח לכל הליגה
  עלות הרישום למשתתף מזדמן או למי שאינו חבר קהילה הינה 60 ש"ח לכל יום תחרות
  תשלום לכל הליגהתשלום ליום תחרות חד פעמי
  אמצעי תשלום:
  אשראיהעברה בנקאית

  לאחר הלחיצה על כפתור שלח, תועבר לדף תשלום באשראי

  יש לבצע תשלום בהעברה בנקאית על סך 60 ש"ח למשתתף
  לפקודת "קהילת שייטי הכרמל" מס' חשבון 379700 בנק הבינלאומי הראשון 31 סניף 112.
  יש לשלוח אישור תשלום בדוא"ל:shayatei.hacarmel@gmail.com

  יש לבצע תשלום בהעברה בנקאית על סך 200 ש"ח
  לפקודת "קהילת שייטי הכרמל" מס' חשבון 379700 בנק הבינלאומי הראשון 31 סניף 112.
  יש לשלוח אישור תשלום בדוא"ל:shayatei.hacarmel@gmail.com


  קהילת שייטי הכרמל ו/או הוועדה המארגנת ו/או חבריה ו/או כל אדם או גוף העוזרים על ידם לא יהיו אחראים בצורה כל שהיא לפגיעה גופנית כל שהיא ו/או לנזק כלשהו לרכוש ו/או לגוף לפני, בזמן, או אחרי השיוט ו/או בקשר כל שהוא לשיוט. על כל משתתף לבטח את עצמו באופן אישי ועל חשבונו. כל האחריות לפגיעה ו/או נזק כל שהוא תהיה על המשתתף ו/או כל אדם שייקח חלק כל שהוא בשיוט.
  אף אדם או גוף הפועל פעולות כל שהן בהתאם לחוקים (כולל, בלי להגביל, את הרשות המארגנת כמוגדר בחוק 89, כל ועדת תחרות, ועדת ערעורים, ועדת ביקורת, וכל החברים בגופים אלו ועוזריהם) לא ישא בכל אחריות לכל אובדן, נזק, פגיעה או אי נוחות למפרשיות או למתחרים או לאנשים אחרים, הנובעים ישירות או בעקיפין מהחוקים, מדרך הפעולה או מהחלטותיהם או מכל פעולה או מחדל שלהם.


  הינך מאשר/ת כי ספינתך מבוטחת בביטוח צד ג' כנדרש בהוראות השיט, וכן כי את/ה וצוות הספינה מפליגים על אחריותך הבלעדית ואין לך או לצוות הספינה טענות או תביעות כלפי המארגנים, ועדת המשט ו/או מי מטעמם.


  בנוסף על כל אלה הנך מתחייב/ת לעמוד בכל הכללים וההנחיות כפי שהוגדרו על ידי משרד הבריאות בנוגע להתנהלותך והתנהלות אנשי צוותך בשל מגיפת הקורונה