הודעת משרד התקשורת לגבי חידוש רישיונות אלחוט

הודעה על חידוש רישיונות והקצאות תדרים מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי ועל דחיית מועד תשלום אגרה