פרוטוקול דיון הנהלה דחוף בנושא משט "מפרש ירוק"

סיכום ישיבת הנהלה 20210323