פרוטוקול ישיבת הנהלה אפריל 2021

סיכום ישיבת הנהלה אפריל 2021