פרוטוקול ישיבת הנהלה לחודש מרץ 2021

סיכום ישיבת הנהלה 20210304